Serwis używa pliki cookies!

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywania. Więcej szczegółów w naszej “Polityce Cookies”.

ZGADZAM SIĘ
ZGADZAM SIĘ
arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Informacje wymagane prawem

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: Rozporządzenie)
Bank Spółdzielczy im. Stefczyka w Belsku Dużym informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

I. Administrator danych
Administratorem danych jest Bank Spółdzielczy im. Stefczyka z siedzibą w Belsku Dużym,
ul. Nocznickiego 3, 05-622 Belsk Duży, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042126, NIP 797-000-11-04, REGON 00050969, telefon +48 661 12 11 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy), email: sekretariat@bsbelskduzy.sgb.pl, zwany dalej „Bankiem”.

II. Inspektor Ochrony Danych
W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@bsbelskduzy.sgb.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

III. Kategorie danych osobowych
Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą.
Bank przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

IV. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank w następujących celach:
1) wykonywania czynności bankowych, a w szczególności w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy z Bankiem oraz podjęciem przez Bank działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy, a dodatkowo w odniesieniu do umów o produkty o charakterze kredytowym w celu oceny zdolności kredytowej i analizą ryzyka kredytowego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
2) statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnej osoby fizycznej – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes Banku wynikający z przepisów Prawa bankowego, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
3) stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod, o których mowa w art. 105a ust. 4 Prawa bankowego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,
4) w zakresie przetwarzania w celach statystycznych i raportowania wewnętrznego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
5) promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank w trakcie obowiązywania umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Bank, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
6) promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest zgoda osoby, której dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
7) ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Bank, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
8) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności bankowej oraz w związku z realizacją umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,
9) statystycznych i raportowania wewnętrznego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

V. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych
Bank będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe:
1) w związku z zawarciem umowy i w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy,
a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, jak również przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami,
2) dla celów wykonywania czynności bankowych, w szczególności dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 Prawa bankowego, przy czym w żadnym wypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania,
3) dla celów statystycznych i analiz – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania,
4) w zakresie przetwarzania dla celów statystycznych i raportowania wewnętrznego – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Banku stanowiącego podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu,
5) w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank w trakcie trwania umowy – do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu,
6) w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody,
7) w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu,
8) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują bankom przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających,
9) w zakresie przetwarzania w celach statystycznych i raportowania wewnętrznego – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu.

VI. Informacja o odbiorcach danych osobowych
Dane są przeznaczone dla Banku oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom:
1) podmiotom i organom, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom lub organom uprawnionym do otrzymania od Banku danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Spółdzielczy System Ochrony),
2) podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonywania zawartych z osobą, której dane dotyczą umów, w tym Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A., VISA, Mastercard, First Data Polska S.A.,
3) biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy (np. Krajowy Rejestr Długów S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie),
4) podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu Banku na podstawie zawartej z Bankiem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
5) podmiotom powiązanym działającym w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej,
6) podmiotom wspierającym Bank w procesach biznesowych i w czynnościach bankowych .

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
W zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy z Bankiem bądź wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku, dane osobowe osoby, której dane dotyczą mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co może się wiązać ze zautomatyzowanym podjęciem decyzji, w tym profilowaniem. Tego rodzaju przypadki wystąpią w następujących sytuacjach:
1) dokonywania oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu; ocena dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w dokumentach przedstawionych przy złożeniu dyspozycji lub zlecenia przeprowadzenia transakcji albo przy zawieraniu umowy w oparciu o ustalone kryteria (rodzaju klienta, obszaru geograficznego, przeznaczenia rachunku, rodzaju produktów, usług i sposobów ich dystrybucji, poziomu wartości majątkowych deponowanych przez klienta lub wartości przeprowadzonych transakcji, celu, regularności lub czasu trwania stosunków gospodarczych); konsekwencją dokonania oceny może być automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowanego ryzyka może skutkować blokadą i nienawiązaniem relacji; skutkiem ewentualnego stwierdzenia uzasadnionych podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu jest zgłoszenie takiej transakcji do odpowiednich organów państwowych lub możliwość wypowiedzenia umowy,
2) w celach marketingu i promocji działalności prowadzonej przez Bank – Pani/Pana dane osobowe (m. in. dane demograficzne, historia transakcji dokonywanych na rachunku
z uwzględnieniem transakcji wykonywanych kartą płatniczą) mogą być wykorzystane do profilowania w celu skierowania do Pani/Pana spersonalizowanej oferty (bez negatywnych skutków dla Pani/Pana dotyczą w przypadku nieskorzystania z tej oferty),
3) w uzasadnionych przypadkach możliwe jest podjęcie wobec osoby, której dane dotyczą zautomatyzowanej decyzji o odmowie wykonania transakcji płatniczej w przypadku podejrzenia, iż została zainicjowana przez osobę nieuprawnioną; identyfikacja takich przypadków odbywa się na podstawie profilowania ustalonego według kryteriów związanych z cechami Pani/Pana transakcji, w tym kwoty transakcji, miejsca inicjowania transakcji, sposobu jej autoryzowania.

VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających
z Rozporządzenia.
W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Banku, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Banku Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).
W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu promocji
i marketingu działalności prowadzonej przez Bank – przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z promocją i marketingiem działalności prowadzonej przez Bank.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

IX. Źródło pochodzenia danych
Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą.
Pani/Pana dane mogą pochodzić od mocodawcy (w przypadku udzielonego pełnomocnictwa), przedstawiciela ustawowego, a także źródeł powszechnie dostępnych (np. baz i rejestrów: REGON, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego).

X. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego
Bank w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w celu wykonania umowy (np. realizacji Pani/Pana dyspozycji związanych z umową), a także w przypadkach, gdy transfer danych osobowych jest konieczny przekaże Pani/Pana dane osobowe do organizacji międzynarodowych (np. SWIFT) lub udostępni Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

XI. Obowiązek podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Banku związanych z wykonywaniem czynności bankowych; w przypadku niepodania danych osobowych Bank zmuszony jest odmówić zawarcia umowy.
W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zastrzeżenia prawne

Bank Spółdzielczy im. Stefczyka w Belsku Dużym informuje, że dane zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególność oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom serwisu i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Bank Spółdzielczy im. Stefczyka w Belsku Dużym zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całości czy w części, informacji zawartych na niniejszej stronie, bez uprzedzenia. Aktualizacja powyższych danych dokonywana jest w pewnych okresach czasowych, w związku z czym Bank nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, kompletność oraz aktualność zamieszczonych danych i informacji.

Bank Spółdzielczy im.Stefczyka w Belsku Dużym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez czytelnika strony WWW Banku będące wynikiem korzystania z informacji zawartych na stronie. Ryzyko poniesione w związku decyzjami podjętymi w oparciu o powyższe informacje ponosi wyłącznie użytkownik stron WWW.

Otrzymując dostęp do stron niniejszego serwisu internetowego i stron z nim zlinkowanych, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.

Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań

pobierz plik

Szanowni Państwo, od 1 stycznia 2018 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) przesyłają ją jako JPK_VAT. Od tego roku do dużych, średnich oraz małych firm, dołączyli mikroprzedsiębiorcy, czyli firmy zatrudniające do 10 osób (i osiągające do 2 mln euro obrotów), które składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, także jednoosobowe działalności gospodarcze czy gospodarstwa rolne.

Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje dotyczące JPK.

Ministerstwo Finansów udostępniło darmową aplikację do tworzenia i wysyłki pliku – e-mikrofirma. Generowanie JPK_VAT przez mikroprzedsiębiorców będzie możliwe za pośrednictwem aplikacji e-mikrofirma, którą można pobrać ze strony internetowej www.jpk.mf.gov.pl

Jak działa e-mikrofirma, wyjaśniają filmy zamieszczone na kanale YouTube Ministerstwa Finansów

Do wysłania pliku JPK_VAT konieczna jest jego autoryzacja (uwierzytelnienie). Służy do tego jeden z dwóch podpisów elektronicznych: kwalifikowany podpis elektroniczny oraz Profil Zaufany eGO), który można w bardzo prosty sposób założyć w każdym urzędzie lub przez Internet. Wszystkie informacje na ten temat można znaleźć na stronie www.pz.gov.pl

Dodatkowe informacje:

infolinia Krajowej Informacji Skarbowej – nr tel.: 801 055 055 (z tel. stacjonarnych) oraz 22 330 03 30 (z tel. komórkowych) – wybierając w systemie zapowiedzi numer 7 nastąpi przekierowanie do konsultantów w Ministerstwie Cyfryzacji. Infolinia KIS czynna będzie także w soboty 17 i 24 lutego (w godzinach od 9 do 13)
kontakt z ekspertami w urzędach skarbowych. W każdym urzędzie skarbowym w Polsce wyznaczeni są specjalni koordynatorzy do obsługi w zakresie JPK_VAT. Oni również będą pełnili dyżury 17 i 24 lutego (soboty)

JPK VAT w pigułce

Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT) to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, ułatwiającym i standaryzującym przetwarzanie danych.

Kto składa JPK_VAT

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (rejestr sprzedaży i zakupów VAT) i przesyłają ją jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Dotyczy to również najmniejszych przedsiębiorców – zatrudniających do 10 pracowników, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie, w tym także prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze.

Kiedy złożyć JPK_VAT

Informacje o prowadzonej ewidencji składa się jako JPK_VAT bez wezwania do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca (chyba że 25. dzień miesiąca wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy jest na to czas do pierwszego dnia roboczego). Podatnik, który rozliczał się do tej pory metodą kwartalną, także prześle JPK_VAT co miesiąc. Pierwszy JPK_VAT za styczeń 2018 r. składa się od 1 do 26 lutego 2018 r. (ponieważ 25 lutego to niedziela). Przesyłanie JPK_VAT nie zwalnia podatników z obowiązku składnia miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT.

Ważne: dane wykazywane w JPK_VAT powinny dokładnie odzwierciedlać ewidencję VAT oraz zgadzać się z danymi ujętymi w deklaracji VAT.

Przydatne strony

www.pz.gov.pl
obywatel.gov.pl
jpk.mf.gov.pl sekcja „jak złożyć JPK_VAT”

Załóż już teraz bezpłatny profil zaufany i bądź gotowy na JPK_VAT
Mikroprzedsiębiorcy otrzymają e-mail lub SMS zachęcający do zakładania Profilu Zaufanego (eGO)
Mikroprzedsiębiorco, od 1 lutego 2018 również ty złożysz JPK_VAT za styczeń 2018 r.

Regulacje CRS i EURO-FATCA

Regulacje CRS i EURO-FATCA zostały wdrożone do krajowego porządku prawnego na mocy postanowień Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z 2017 r. poz. 648), implementującą do polskiego porządku prawnego wymóg automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w oparciu o dyrektywę Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (Dz. Urz. UE L 359, Tom 57 z 16.12.2014, str. 1; dalej: EURO-FATCA) oraz procedurę Common Reporting Standard (dalej: „CRS”), do której stosowania Polska zobowiązała się w podpisanym w dniu 29 października 2014 r. wielostronnym porozumieniu właściwych władz w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych.

Działania w ramach porozumienia właściwych władz w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych i wdrożenie standardu CRS „mają umożliwić pozyskiwanie informacji z instytucji finansowych w stosunku do rachunków zidentyfikowanych przez nie jako prowadzone dla nierezydentów lub podmiotów przez nie kontrolowanych”. W tym celu instytucje finansowe będą zobowiązane do określenia statusu rezydenta podatkowego wszystkich swoich klientów podlegających raportowaniu.

Ustalenie, iż klient jest zagranicznym rezydentem podatkowym będzie skutkowało obowiązkiem raportowania właściwym organom państwowym informacji nie tylko o wszelkiego rodzaju dochodach inwestycyjnych, w tym dochodach z odsetek, dywidend, sprzedaży aktywów finansowych i kapitałów pieniężnych, z niektórych umów ubezpieczeniowych i podobnych, ale i o saldach rachunków bankowych. Obowiązkiem raportowania objęte są nie tylko banki, ale i brokerzy, fundusze inwestycyjne, instytucje powiernicze i depozytowe, a także niektóre instytucje ubezpieczeniowe. Obowiązek raportowania dotyczyć będzie zarówno rachunków osób fizycznych, osób prawnych jak i stowarzyszeń mających zdolność do czynności prawnych, lecz nieposiadających statusu osoby prawnej.

Wprowadzenie standardu CRS, podobnie jak postanowienia Umowy dotyczącej FATCA stanowią nowy instrument ułatwiający walkę z unikaniem opodatkowania oraz ukrywaniem środków na zagranicznych rachunkach.

Konieczne działania

Działając w świetle standardów CRS i Euro-Fatca, polskie instytucje finansowe, w tym Bank Spółdzielczy im. Stefczyka w Belsku Dużym zobowiązane są określić rezydencję podatkową swoich klientów, którzy są zainteresowani zakupem produktu depozytowego m.in. rachunku bieżącego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, terminowego, oszczędnościowego. Proces ten będzie realizowany przez Bank Spółdzielczy im. Stefczyka w Belsku Dużym poprzez odbieranie, od dnia 1 maja 2017 r. , od nowych klientów, oświadczeń o ich rezydencjach podatkowych składanych na odpowiednich formularzach samooceny.

Formularze te znajdują się pod poniższymi linkami wraz z wyjaśnieniem, jakiego podmiotu każdy z tych formularzy dotyczy tj.:

1) Oświadczenie o statusie rezydencji podatkowej „CRS” dla klientów indywidualnych – formularz ten przeznaczony jest dla klientów indywidualnych, – pobierz tutaj

2) Oświadczenie o statusie rezydencji podatkowej „CRS” dla klienta instytucjonalnego dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz rolników – pobierz tutaj

3) Oświadczenie o statusie rezydencji podatkowej „CRS” dla klientów instytucjonalnych dotyczące pozostałych przedsiębiorców formularz ten przeznaczony jest dla podmiotów prawnych, dla jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ale posiadających zdolność prawną , a także dla spółki cywilnej – pobierz tutaj

Obowiązek udzielenia odpowiedzi na pytania zamieszczone w formularzu oświadczenia wynika wprost z Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (od 1 maja 2017 r.)

W przypadku odmowy wypełnienia formularza, Bank nie nawiązuje współpracy z daną osobą lub podmiotem.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

1. Czym jest CRS?

Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, „CRS”) to wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Bank Spółdzielczy im. Stefczyka w Belsku Dużym). CRS ma w celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania.

2. Kogo dotyczy CRS?

Celem CRS jest ustalenie rezydencji podatkowej klientów. Zgodnie z wymogami CRS instytucje finansowe mają obowiązek wskazania klientów, którzy są rezydentami podatkowymi w kraju innym niż ten, w którym prowadzone są ich rachunki bankowe. Informacje te muszą następnie zostać przekazane lokalnym organom podatkowym.

3. Klienci nowi, istniejący oraz z okresu przejściowego?

Klienci nowi to klienci, którzy zakupili produkty podlegające CRS od dnia wejścia w życie w Polsce przepisów w tym zakresie, czyli od 1 maja 2017 r.

Klienci istniejący to klienci, którzy posiadali produkty podlegające CRS na dzień 31 grudnia 2015 r.

Klienci z okresu przejściowego to klienci, którzy zakupili produkt podlegający CRS w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.

4. Dlaczego Bank pyta mnie o mój kraj(e) rezydencji podatkowej?

Zgodnie z CRS, lokalne organy podatkowe wymagają od instytucji finansowych, w tym również od Banku Spółdzielczego im. Stefczyka w Belsku Dużym, aby uzyskały, a następnie raportowały informacje dotyczące statusu podatkowego swoich klientów.

5. Czy jest to praktyka stosowana przez wszystkie banki?

Tak, wszystkie instytucje finansowe w państwach uczestniczących w procedurze CRS mają obowiązek postępowania zgodnie z wymogami CRS.

6. Jakie informacje klient jest zobowiązany dostarczyć do Banku Spółdzielczego im. Stefczyka w Belsku Dużym?

W związku z wymogami CRS, Bank Spółdzielczy im. Stefczyka w Belsku Dużym poprosi o dostarczenie poniższych informacji:

klient indywidualny:

1) imię i nazwisko,

2) aktualny adres zamieszkania,

3) miejscowość i kraj urodzenia,

4) data urodzenia,

5) kraj / kraje rezydencji podatkowej,

6) numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN;

klient instytucjonalny :

1) nazwa,

2) aktualny adres siedziby (w tym kraj),

3) kraj / kraje rezydencji podatkowej,

4) kraj rejestracji,

5) numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN,

6) rodzaj podmiotu,

7) miejsce urodzenia ( dotyczy osób kontrolujących)

8) rodzaj osoby kontrolującej ( dotyczy tylko niektórych podmiotów)

7. Jak zdefiniować, który kraj jest moim krajem rezydencji podatkowej?

Zdefiniowanie kraju rezydencji podatkowej zależy od oceny dokonanej na podstawie ustaw podatkowych, umów międzynarodowych oraz innych okoliczności. Przypomnieć należy, iż polską rezydencję podatkową ustala się na podstawie miejsca zamieszkania. Zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W przypadku pytań dotyczących Państwa kraju rezydencji podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy im. Stefczyka w Belsku Dużym nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

8. Ja mieszkam w kraju, w którym płacę podatki dlaczego muszę dostarczyć te informacje?

W związku z wymogami CRS, Bank Spółdzielczy im. Stefczyka w Belsku Dużym jest zobowiązany ustalić status rezydencji podatkowej wszystkich swoich klientów, nawet jeśli są oni rezydentami kraju, w którym prowadzone są ich rachunki bankowe. Na ogół w takiej sytuacji dane klienta nie będą raportowane do lokalnych organów podatkowych dla potrzeb CRS.

9. Jak często muszę przekazywać te informacje?

Po otrzymaniu przez Bank Spółdzielczy im. Stefczyka w Belsku Dużym ważnego oświadczenia o rezydencji podatkowej złożenie kolejnego konieczne będzie jedynie w związku z aktualizacją informacji dotyczących rachunku lub jeśli uznamy, że status wymagający raportowania w świetle przepisów CRS mógł ulec zmianie.

10. Jeśli dostarczyłem wszystkie niezbędne informacje, dlaczego Bank prosi mnie o przesłanie dodatkowych dokumentów?

Bank Spółdzielczy im. Stefczyka w Belsku Dużym jest prawnie zobowiązany do zweryfikowania wszystkich informacji dostarczonych przez klienta. W celu potwierdzenia tożsamości lub zadeklarowanego kraju rezydencji podatkowej, klient może zostać poproszony dodatkowo o dostarczenie kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego rezydencję podatkową.

11. Jakie informacje zostaną przekazane do lokalnych organów podatkowych?

Do lokalnych organów podatkowych zostaną przekazane dane dostarczone przez klienta na formularzach, a także informacje o rachunkach i produktach klienta, włączając w to m.in.:

1) saldo rachunku lub wartość;

2) łączną kwotę wpłaconych odsetek lub płatności.

12. Dlaczego Bank przekazuje do organów podatkowych moje dane podatkowe?

Działając w świetle przepisów CRS, Bank jest zobowiązany do przekazywania lokalnym organom podatkowym informacji podatkowych o swoich klientach.

13. Czy Bank działa zgodnie z zasadą ochrony prywatności?

Tak. Bank udostępni informacje o kliencie jedynie właściwym organom podatkowym, jeśli jest to zgodne z obowiązującym prawem bankowym.

14. Gdzie uzyskam dodatkowe informacje?

W przypadku pytań dotyczących standardu CRS i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z lokalnym organem podatkowym lub niezależnym doradcą, gdyż Bank nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego. Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD

W związku z wdrożeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego- Zasad Ładu Korporacyjnego, Bank Spółdzielczy im. Stefczyka w Belsku Dużym z siedzibą w Belsku Dużym, zwany dalej „Bankiem”, oświadcza, że wprowadza Zasady Ładu Korporacyjnego określone w dokumencie KNF zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku, poprzez przyjęcie niniejszej Polityki. Polityka Ładu Korporacyjnego stanowi zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku w tym relacje z udziałowcami Banku i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania. W treści niniejszego dokumentu wyszczególnione zostały zasady stosowane przez Bank oraz te do stosowania których Bank zobowiązuje się. Zasady, których Bank nie przyjął zostaną wyszczególnione w odrębnym dokumencie wraz z uzasadnieniem.

POBIERZ

Statut Banku

Ocena stosowania ZŁK w 2022 rok

Ocena stosowania ZŁK za 2021 rok

Ocena stosowania ZŁK za 2020 rok

Ocena stosowania ZŁK za 2019 rok

Polityka Ładu Korporacyjnego 2023

Ład Korporacyjny 2018

Oświadczenie Ład Korporacyjny 2018

Informacja art 22aa pb

Struktura organizacyjna od 22.09.2021

Opis systemu kontroli wewnętrznej