Serwis używa pliki cookies!

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywania. Więcej szczegółów w naszej “Polityce Cookies”.

ZGADZAM SIĘ
ZGADZAM SIĘ
arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: Rozporządzenie)
Bank Spółdzielczy im. Stefczyka w Belsku Dużym informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

I. Administrator danych
Administratorem danych jest Bank Spółdzielczy im. Stefczyka z siedzibą w Belsku Dużym,
ul. Nocznickiego 3, 05-622 Belsk Duży, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042126, NIP 797-000-11-04, REGON 00050969, telefon +48 661 12 11 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy), email: sekretariat@bsbelskduzy.sgb.pl, zwany dalej „Bankiem”.

II. Inspektor Ochrony Danych
W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@bsbelskduzy.sgb.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

III. Kategorie danych osobowych
Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą.
Bank przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

IV. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank w następujących celach:
1) wykonywania czynności bankowych, a w szczególności w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy z Bankiem oraz podjęciem przez Bank działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy, a dodatkowo w odniesieniu do umów o produkty o charakterze kredytowym w celu oceny zdolności kredytowej i analizą ryzyka kredytowego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
2) statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnej osoby fizycznej – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes Banku wynikający z przepisów Prawa bankowego, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
3) stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod, o których mowa w art. 105a ust. 4 Prawa bankowego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,
4) w zakresie przetwarzania w celach statystycznych i raportowania wewnętrznego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
5) promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank w trakcie obowiązywania umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Bank, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
6) promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest zgoda osoby, której dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
7) ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Bank, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
8) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności bankowej oraz w związku z realizacją umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,
9) statystycznych i raportowania wewnętrznego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

V. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych
Bank będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe:
1) w związku z zawarciem umowy i w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy,
a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, jak również przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami,
2) dla celów wykonywania czynności bankowych, w szczególności dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 Prawa bankowego, przy czym w żadnym wypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania,
3) dla celów statystycznych i analiz – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania,
4) w zakresie przetwarzania dla celów statystycznych i raportowania wewnętrznego – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Banku stanowiącego podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu,
5) w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank w trakcie trwania umowy – do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu,
6) w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody,
7) w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu,
8) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują bankom przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających,
9) w zakresie przetwarzania w celach statystycznych i raportowania wewnętrznego – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu.

VI. Informacja o odbiorcach danych osobowych
Dane są przeznaczone dla Banku oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom:
1) podmiotom i organom, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom lub organom uprawnionym do otrzymania od Banku danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Spółdzielczy System Ochrony),
2) podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonywania zawartych z osobą, której dane dotyczą umów, w tym Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A., VISA, Mastercard, First Data Polska S.A.,
3) biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy (np. Krajowy Rejestr Długów S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie),
4) podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu Banku na podstawie zawartej z Bankiem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
5) podmiotom powiązanym działającym w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej,
6) podmiotom wspierającym Bank w procesach biznesowych i w czynnościach bankowych .

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
W zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy z Bankiem bądź wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku, dane osobowe osoby, której dane dotyczą mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co może się wiązać ze zautomatyzowanym podjęciem decyzji, w tym profilowaniem. Tego rodzaju przypadki wystąpią w następujących sytuacjach:
1) dokonywania oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu; ocena dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w dokumentach przedstawionych przy złożeniu dyspozycji lub zlecenia przeprowadzenia transakcji albo przy zawieraniu umowy w oparciu o ustalone kryteria (rodzaju klienta, obszaru geograficznego, przeznaczenia rachunku, rodzaju produktów, usług i sposobów ich dystrybucji, poziomu wartości majątkowych deponowanych przez klienta lub wartości przeprowadzonych transakcji, celu, regularności lub czasu trwania stosunków gospodarczych); konsekwencją dokonania oceny może być automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowanego ryzyka może skutkować blokadą i nienawiązaniem relacji; skutkiem ewentualnego stwierdzenia uzasadnionych podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu jest zgłoszenie takiej transakcji do odpowiednich organów państwowych lub możliwość wypowiedzenia umowy,
2) w celach marketingu i promocji działalności prowadzonej przez Bank – Pani/Pana dane osobowe (m. in. dane demograficzne, historia transakcji dokonywanych na rachunku
z uwzględnieniem transakcji wykonywanych kartą płatniczą) mogą być wykorzystane do profilowania w celu skierowania do Pani/Pana spersonalizowanej oferty (bez negatywnych skutków dla Pani/Pana dotyczą w przypadku nieskorzystania z tej oferty),
3) w uzasadnionych przypadkach możliwe jest podjęcie wobec osoby, której dane dotyczą zautomatyzowanej decyzji o odmowie wykonania transakcji płatniczej w przypadku podejrzenia, iż została zainicjowana przez osobę nieuprawnioną; identyfikacja takich przypadków odbywa się na podstawie profilowania ustalonego według kryteriów związanych z cechami Pani/Pana transakcji, w tym kwoty transakcji, miejsca inicjowania transakcji, sposobu jej autoryzowania.

VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających
z Rozporządzenia.
W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Banku, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Banku Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).
W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu promocji
i marketingu działalności prowadzonej przez Bank – przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z promocją i marketingiem działalności prowadzonej przez Bank.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

IX. Źródło pochodzenia danych
Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą.
Pani/Pana dane mogą pochodzić od mocodawcy (w przypadku udzielonego pełnomocnictwa), przedstawiciela ustawowego, a także źródeł powszechnie dostępnych (np. baz i rejestrów: REGON, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego).

X. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego
Bank w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w celu wykonania umowy (np. realizacji Pani/Pana dyspozycji związanych z umową), a także w przypadkach, gdy transfer danych osobowych jest konieczny przekaże Pani/Pana dane osobowe do organizacji międzynarodowych (np. SWIFT) lub udostępni Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

XI. Obowiązek podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Banku związanych z wykonywaniem czynności bankowych; w przypadku niepodania danych osobowych Bank zmuszony jest odmówić zawarcia umowy.
W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

w Banku Spółdzielczym im. Stefczyka w Belsku Dużym dalej zwany Bankiem, chronimy prywatność użytkowników naszych serwisów internetowych. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, które wyjaśniają podstawowe zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego.

Wypełnienie i wysłanie przez użytkownika formularza kontaktowego przez stronę : https://bsbd.pl/ czy też  wiadomości prywatnej w serwisie społecznościowym
(Facebook prowadzonym przez Bank), oznacza przekazanie danych osobowych – Bankowi, który jest ich administratorem – oraz informacji o urządzeniu, z którego użytkownik korzysta, przeglądarce, parametrach połączenia internetowego i danych związanych z zachowaniem użytkownika na formularzu lub stronach WWW uzyskanych w związku z wypełnianiem przez niego formularza.

Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane przez Bank aby umożliwić doradcy Banku kontakt telefoniczny lub mailowy z użytkownikiem w celu potwierdzenia danych, przekazania informacji o danym produkcie i dokonania innych czynności związanych z realizacją formularza.

Wysyłając formularz, lub wiadomość w serwisie społecznościowym użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Bank uzyskanych w ten sposób swoich danych osobowych. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.

Wiadomości prywatne przesłane do Banku za pośrednictwem serwisu społecznościowego powinny zawierać minimum informacji niezbędnych do poprawnej identyfikacji użytkownika przez Bank, czyli powinny zostać ograniczone do numeru telefonu użytkownika, pod którym Bank może skontaktować się z nim w celu przeprowadzenia pełnej weryfikacji użytkownika. Bank nie będzie prosił o dosłanie za pośrednictwem tego kanału dodatkowych danych osobowych. Bank może prosić o dosłanie dodatkowych informacji związanych ze zgłaszaną sprawą o ile nie podlegają tajemnicy bankowej.

Informujemy, iż możemy przetwarzać dane statystyczne o Państwa aktywności na naszych profilach. W tym zakresie dochodzi do współadministrowania Państwa danymi pomiędzy Bankiem  a Facebook/YouTube na potrzeby statystyk. Uzgodnienia określające zakres współadministrowania, w tym zasady odpowiedzialności za  przetwarzanie Państwa danych osobowych, znajdziecie Państwo na stronie:

Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

YouTube: https://support.google.com/youtube/topic/2803240?hl=pl&ref_topic=6151248

Zgodnie z tymi zasadami Facebook/YouTube zobowiązuje się przejąć podstawową odpowiedzialność za przetwarzanie Państwa danych na potrzeby statystyk oraz za wypełnienie wszystkich stosownych zobowiązań określonych w RODO w odniesieniu do przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby statystyk.

Przypominamy, iż Administratorem danych jest Bank Spółdzielczy im. Stefczyka z siedzibą w Belsku Dużym, ul. Nocznickiego 3, 05-622 Belsk Duży, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042126, NIP 797-000-11-04, REGON 00050969, telefon +48 661 12 11 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy), email: sekretariat@bsbelskduzy.sgb.pl, zwany dalej „Bankiem”.

Informacje o ochronie danych osobowych znajdziecie Państwo pod adresem: https://bsbd.pl/o-banku/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych/

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW

MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

ADMIISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Bank Spółdzielczy im. Stefczyka z siedzibą w Belsku Dużym, ul. Nocznickiego 3, 05-622 Belsk Duży, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042126, NIP 797-000-11-04, REGON 00050969, telefon +48 661 12 11 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy), email: sekretariat@bsbelskduzy.sgb.pl, zwany dalej „Bankiem”.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych z którym kontakt jest możliwy przez adres e-mail:  iod@bsbelskduzy.sgb.pl

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORÓW PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Mamy ograniczony wpływ na przetwarzanie danych przez Operatorów portali społecznościowych (np. zarządzenie użytkownikami i udostępnianymi przez nich informacjami).W zakresie dostępnych nam możliwości, dążymy do tego, aby ich działania były zgodne z zasadami ochrony danych. Zasadniczo jednak to Operatorzy portali decydują o sposobie przetwarzania przez siebie danych.

Operator obsługuje całą infrastrukturę informatyczną usługi, posiada własną politykę prywatności i utrzymuje z Państwem własną relację. Ponadto, Operator ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie kwestie związane z Państwa danymi na profilu użytkownika, do którego nie posiadamy dostępu.

Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych przez konkretnych Operatorów oraz możliwości skorzystania z przysługujących Państwu praw, znajdziecie Państwo w ich politykach prywatności:

 1. Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
 2. YouTube: https://support.google.com/youtube/topic/2803240?hl=pl&ref_topic=6151248

Prosimy o zwrócenie uwagi, że podczas korzystania z konkretnej platformy, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez jej Operatora na serwerach znajdujących się w państwach trzecich, takich jak w szczególności USA czy Zjednoczone Królestwo.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • zarządzania naszym profilem w mediach społecznościowych, w tym w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa uczestników dyskusji na naszych profilach, w tym usuwania komentarzy naruszających prawo, dobre obyczaje lub regulamin serwisu społecznościowego, na którym prowadzimy nasz profil;
 • prowadzenia z Państwem korespondencji i wszystkimi tematami, z którymi się Państwo do nas zwrócicie
 • promocji naszych wydarzeń
 • analizy aktywności użytkowników naszych profili w tym w celu zbierania danych o liczbie polubień, komentarzy i udostępnień naszych profil lub zamieszczonych na nich treści;
 • prowadzenia konkursów na naszych profilach

 

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANAI DANYCH

Państwa dane osobowe przetwarzamy na naszych profilach w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający m.in. na:

 • zapewnianiu porządku i bezpieczeństwa na naszych profilach poprzez moderację wpisów i komentarzy użytkowników
 • budowaniu pozytywnych relacji z użytkownikami naszych profili w szczególności poprzez prowadzenie z nimi korespondencji i organizowanie konkursów;
 • promowania wydarzeń
 • analizie aktywności użytkowników naszych profil aby jak najlepiej dopasować zamieszczane tam treści do ich potrzeb.

W przypadku konkursów, jeżeli jesteście Państwo zwycięzcą określonego konkursu, będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe także w celu realizacji ciążących na nas obowiązków podatkowych związanych z rozliczeniem nagrody (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikających m.in. z przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

CZAS PRZETWARZANIA

W zależności od celów przetwarzania Państwa danych osobowych na Naszych profilach, przetwarzamy je przez następujące okresy:

 • w przypadku skierowania przez Państwa pytań – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania oraz w celach dowodowych – przez okres 3 lat od momentu udzielenia Państwu odpowiedzi;
 • w przypadku promowania naszych wydarzeń – do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu na wykorzystywanie Państwa danych do tego celu, jednakże nie dłużej niż przez okres kiedy nas Państwo obserwujecie;
 • w przypadku analizy aktywności – do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu na wykorzystywanie Państwa danych do tego celu i uznania przez nas, że Państwa sprzeciw jest zasadny, jednakże nie dłużej niż przez okres kiedy Państwo nas obserwujecie;
 • w przypadku konieczności zapewnienia porządku na naszych profilach – do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu na wykorzystywanie Państwa danych do tego celu i uznania przez nas, że Państwa sprzeciw jest zasadny, jednakże nie dłużej niż przez okres kiedy Państwo nas obserwujecie;
 • w przypadku konkursów – przez czas trwania konkursu oraz przez okres nie dłuższy niż 3 lata od zakończenia danego konkursu m.in. w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z danym konkursem. Jeżeli jesteście Państwo zwycięzcą konkursu będziemy przetwarzali Państwa dane przez okres 5 lat licząc o końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z przyznaniem nagrody zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

 

 

ODBIORCY DANYCH ORAZ PRZEKAZYWANIE DO PAŃSTW TRZECICH

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: dostawca serwisu społecznościowego, na którym prowadzimy  profil – Facebook, YouTube oraz dostawcy usług marketingowych,  usług do obsługi korespondencji z użytkownikami oraz organy państwowe (np. policja, prokuratura, Prezes, Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy-EOG), gdyż niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do  stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE).

PRAWA NA GRUNCIE RODO:

Mają Państwo prawo:

 1. dostępu do Państwa danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii,
 2. sprostowania Państwa danych osobowych,
 3. żądania usunięcia Państwa danych osobowych (prawo do „bycia zapomnianym”),
 4. żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl), w szczególności, gdy uważasz ze Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób nieprawidłowy.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej może być niezbędne do umożliwienia interakcji z nami w ramach prowadzonych przez nas profili (np. udzielenia odpowiedzi na niektóre z Państwa zapytań, rozpatrzenie reklamacji, umożliwienie Państwu udziału w konkursie i przyznanie nagrody).

Poprzez dostosowanie ustawień prywatności na prowadzonym przez Państwa koncie macie Państwo możliwość ograniczenia zakresu informacji, które będą dla nas dostępne. Możecie Państwo również skontaktować się z nami w inny sposób niż za pośrednictwem prowadzonego przez nas profilu wysyłając wiadomość na adres: iod@bsbelskduzy.sgb.pl

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

W związku z przetwarzaniem nie będziemy podejmowali wobec Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowali.